ЕКСПЕРТИЗА В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Основними завданнями експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності є:

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов'язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб'єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв'язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає устаткування, що досліджується, вимогам правил електробезпеки?
 • Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення нештатних умов його функціонування?
 • Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 • Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані?
 • Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 • Невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв'язку з настанням події?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинному зв'язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
 • Чи відповідає організація робіт на даній виробничій ділянці вимогам охорони праці?
 • Чи відповідають організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 • Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 • Які заходи безпеки повинні бути вжиті в конкретній ситуації?
 • Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують конкретну роботу?
 • Чи належить конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 • Чи належить об'єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об'єктів з підвищеною небезпекою?
 • Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 • На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідають умови застосування конкретних речовин та матеріалів вимогам промислової санітарії?
 • Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
 • Чи створює дане технологічне устаткування шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?
замовити